Marketingové strategie mohou být volené na základě životního cyklu produktu

Standardně zahrnuje životní cyklus celkem pět fází –
·         Vývoj produktu
·         Zavedení na trh
·         Růst
·         Etapa zralosti
·         Úpadek

strategie

V závislosti na tom, ve které fázi životního cyklu se produkt nachází, může podnik měnit používané marketingové strategie.

V etapě zavádění lze využít například –
·         Strategie rychlého sbírání – firma využívá tuto strategii v případě, že se snaží maximalizovat zisk. Cílem je tedy získat zisk z každého prodaného kusu.
·         Strategie pomalého sbírání – tuto strategii zvolí firma, která se snaží co nejvíce snížit marketingové výdaje, ale přesto chce dosáhnout poměrně vysokého zisku.
·         Strategie rychlého pronikání – v rámci rychlého pronikání se firma snaží oslovit co největší část trhu. Snaží se tedy získat co největší tržní podíl.
·         Strategie pomalého pronikání – cílem firmy je dosažení vysokých čistých příjmů. Firma tedy volí strategii, kdy zavádí jednak nízké ceny za produkt, jednak málo investuje do marketingové komunikace.

Strategie v etapě růstu – v etapě růstu může firma například zvyšovat kvalitu produktu nebo změnit marketingovou komunikaci. Dále může hledat nové trhy a vstupovat tak do nových tržních segmentů, nebo v pravý čas snížit cenu produktu, čímž přiláká nové zákazníky.

Strategie v etapě zralosti –v etapě zralosti lze provést tři různé modifikace –
·         Modifikace trhu – jedná se o to, že se podnik snaží získat nové uživatele, čímž se zvýší jejich počet, a tím dojde také ke zvýšení objemu prodeje.
·         Modifikace produktu – zahrnuje vymýšlení nových variant produktu, nových příchutí, zvyšování kvality, apod.
·         Modifikace marketingového mixu – dochází ke změně v některé z oblastí spadající do marketingového mixu, ať už se jedná o změnu ceny, marketingové komunikace či distribuce.

silnice

Strategie v období úpadku –v období, kdy již životní cyklus produktu končí, je nutné zvážit, zda jej firma bude i nadále udržovat nebo zda jej radši již opustí. Třetí možností je snaha vytlouct z produktu maximum prostřednictvím snížení nákladů na minimum.